Polityka prywatności i RODO

Dane są przetwarzane przez Administratora zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE [„RODO”].

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest adwokat Łukasz Wielądek.

2. Dane kontaktowe administratora Państwa danych osobowych są następujące:

Adwokat Łukasz Wielądek
ul. Miedza 3B lok. 28
03-531 Warszawa

Numer telefonu: 661-99-44-72
Adres e-mail: adwokat@lukaszwieladek.pl

3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane, zgodnie z zasadami określonymi przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w tym art. 5 i 6 RODO, gdy jest to niezbędne w szczególności do:
a) zawarcia i wykonania umowy, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
b) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
c) do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO,

4. Państwa dane nie będą przetwarzane w celu marketingu bezpośredniego.

5. Administrator będzie przetwarzać następujące kategorie Państwa danych osobowych:
a) dane mające na celu potwierdzenie tożsamości takie jak imię i nazwisko, numer PESEL, numer dowodu osobistego, datę urodzenia,
b) dane kontaktowe, takie jak: numer telefonu, adres email, adres zamieszkania,
c) dane identyfikacji podatkowej,
d) dane dotyczące wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
e) dane dotyczące sytuacji majątkowej i finansowej – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług,
f) dane dotyczące działalności zawodowej, gospodarczej,
g) dane dotyczące stanu cywilnego – jeśli jest to konieczne z punktu widzenia świadczonych usług.

6. Administrator może przetwarzać inne kategorie danych osobowych, o ile nie można zakwalifikować tych danych do żadnej ze wskazanych grup, a przetwarzanie jest dokonywane w celach określonych niniejszą informacją.

7. Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty z następujących kategorii:
a) współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych,
b) podmioty upoważnione na podstawie obowiązujących przepisów prawa,
c) biura informacji gospodarczej,
d) podmioty świadczące usługi informatyczne, płatnicze, księgowo-finansowe, audytorskie i kontrolne, windykacyjne, pocztowe oraz kurierskie.

8. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy.

9. Państwa dane osobowe będą przetwarzane:
a) przez okres niezbędny do prawidłowego wykonania zawartej umowy, nie dłużej jednak niż do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń,
b) celem dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami – do czasu przedawnienia roszczeń bądź wniesienia sprzeciwu,
c) celem wypełnienia ciążących obowiązków prawnych – do momentu wygaśnięcia obowiązków wynikających z przepisów prawa.

10. Mają Państwo prawo:
a) dostępu do treści swoich danych osobowych,
b) do sprostowania danych, jeżeli przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne,
c) żądania usunięcia danych,
d) żądania ograniczenia przetwarzania danych,
e) przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,
f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
g) wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,
h) do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).

11. Podanie danych przez Państwa jest dobrowolne, brak ich podania może jednak utrudnić lub uniemożliwić udzielenie Państwu pomocy prawnej.

Prawo karne gospodarcze

Adwokat Łukasz Wielądek świadczy pomoc prawną w zakresie obrony i reprezentacji w sprawach o przestępstwa gospodarcze i korupcyjne, reprezentując swych klientów na wszystkich etapach postępowania. Świadczone usługi obejmują między innymi:

 1. doradztwo prawne na rzecz przedsiębiorców w zakresie prowadzonej przez nich działalności, pod względem eliminacji ryzyka wszczęcia postępowań karnych,
 2. pomoc prawną w zakresie sporządzenia zawiadomień o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa,
 3. podejmowanie niezwłocznych działań zmierzających do zwolnienia osób zatrzymanych,
 4. udział w posiedzeniach sądu w przedmiocie zastosowania lub przedłużenia tymczasowego aresztowania,
 5. udział w postępowaniu przygotowawczym jako obrońca podejrzanych,
 6. obrona oskarżonych w postępowaniu w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądami wszystkich instancji,
 7. udział w postępowaniu przygotowawczym jako pełnomocnik pokrzywdzonych,
 8. reprezentowanie oskarżycieli posiłkowych w postępowaniu jurysdykcyjnym przed sądami wszystkich instancji.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Adwokat Łukasz Wielądek świadczy stałą pomoc prawną na rzecz podmiotów gospodarczych, obejmującą między innymi:

 1. bieżące doradztwo w zakresie działalności prowadzonej przez towarzystwa funduszy inwestycyjnych,
 2. usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej,
 3. przygotowywanie opinii prawych oraz raportów due diligence,
 4. sporządzanie i negocjowanie umów,
 5. reprezentację klientów w przedsądowym dochodzeniu roszczeń,
 6. negocjowanie i zawieranie ugód.

Spory cywilne i gospodarcze

Spory na rynku kapitałowym, spory z zakresu budownictwa i infrastruktury, dochodzenie roszczeń wynikających z niewykupionych obligacji i inne.

I. Spory na rynku kapitałowym:

Adwokat Łukasz Wielądek reprezentował klientów m.in. w precedensowych postępowaniach dotyczących odpowiedzialności towarzystw funduszy inwestycyjnych i podmiotów, którym powierzono zarządzanie portfelem inwestycyjnym funduszu inwestycyjnego, za nienależyte zarządzanie funduszami inwestycyjnymi.

Adwokat Łukasz Wielądek prowadził także szkolenia m.in. z zakresu dochodzenia roszczeń przez inwestorów od towarzystw funduszy inwestycyjnych.

II. Spory z zakresu budownictwa i infrastruktury:

Adwokat Łukasz Wielądek reprezentował klientów w szeregu postępowań dotyczących realizacji obiektów budowlanych, w tym inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa m.in. inwestycji realizowanych w systemie generalnego wykonawstwa (EPC) czy w oparciu o ogólne warunki kontraktowe dla budowy FIDIC.

III. Dochodzenie roszczeń wynikających z niewykupionych obligacji:

Adwokat Łukasz Wielądek reprezentował klientów – obligatariuszy w postępowaniach sądowych wobec emitentów obligacji związanych z dochodzenie roszczeń wynikających z niewykupionych obligacji, w tym związanych z zaspokojeniem się z przedmiotów zabezpieczenia.

IV. Inne sprawy sądowe:

Adwokat Łukasz Wielądek świadczy ponadto usługi prawne w zakresie obejmującym między innymi:

 1. skargi pauliańskie,
 2. postępowania przeciwko wspólnikom spółek osobowych oraz członkom zarządu spółek z ograniczoną odpowiedzialnością,
 3. sprawy związane z dochodzeniem roszczeń w zakresie transportu i spedycji, w tym wynikających z konwencji CMR,
 4. sądową windykację należności,
 5. sprawy z zakresu prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego,
 6. sprawy z zakresu prawa własności przemysłowej,
 7. sprawy z zakresu czynów nieuczciwej konkurencji,
 8. sprawy z zakresu błędów lekarskich,
 9. sprawy z zakresu prawa ubezpieczeń.